In Wyrok sądu

Robotnik zatrudniony do przeładunków morskich miał wypadek w pracy. Nie odpowiadał za przyczyny wypadku. Domagał się odszkodowania

Nieadekwatność zadośćuczynienia do rozmiarów krzywdy może być następstwem nieuwzględnienia wszystkich czynników istotnych dla rozstrzygnięcia lub niewłaściwej oceny tychże czynników. Zatem skarżący, podnosząc zarzut naruszenia art. 445 § 1 k.c. winien wskazać okoliczności uzasadniające nieadekwatność rozstrzygnięcia do wyników postępowania dowodowego w zakresie krzywdy

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Kwota odszkodowania wyrokiem Sądu Apelacyjnego została zmniejszona z 109.250 zł na 42.708 zł

Recommended Posts