In Wyrok sądu

Sprawa dotyczyła mężczyzny zarażonego wirusem HCV podczas pobytu na oddziale szpitalny. Sąd Okręgowy oddalił powództwo. Sąd Apelacyjny uznał apelację za bezzasadną

Art. 444 i art. 445 k.c. nie stanowią samodzielnej podstawy odpowiedzialności, a jedynie formułują roszczenia, służące poszkodowanemu w wypadku, gdy inna osoba odpowiada za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, którego doznał. W konsekwencji dla przyjęcia, że roszczenia takie służą, koniecznym jest uprzednie przesądzenie samej zasady odpowiedzialności, wynikającej z innego przepisu.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Poszkodowany mężczyzna domagał się od szpitala 200.000 zł, nie otrzymał odszkodowania

Recommended Posts