In Wyrok sądu

powód złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie o zadośćuczynienie za nieprawidłowo prowadzoną sprawę sądową

Ustawodawca nie przewidział zadośćuczynienia pieniężnego za nienależyte wykonanie zobowiązania. Polskie prawo cywilne nie zna takiej konstrukcji jurydycznej.
Zadośćuczynienie pieniężne zostało powiązane ściśle z zasadami odpowiedzialności deliktowej, do których odsyła art. 24 § 1 in fine k.c. Sąd może zasądzić zadośćuczynienie na
podstawie art. 448 k.c. (tak samo: art. 445 § 1 czy 446 § 4 k.c.) jedynie w razie naruszenia przez sprawcę powszechnie obowiązujących norm imperatywnych, względnie – zasad współżycia społecznego (vide: art. 415 k.c.).

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Sąd Apelacyjny odrzucil apelację powoda uznając ją za bezzasadną

Recommended Posts