In Wyrok sądu

Sąd Okręgowy uznał za zasadną kwotę odszkodowania w wysokości 25.000 zł, Sąd Apelacyjy podwyższył te kwotę do 50.000 zł

1. Wymagalność roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę, a tym samym i początkowy termin naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie należnego zadośćuczynienia, może się różnie kształtować w zależności od okoliczności sprawy. Terminem, od którego należą się odsetki za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia za krzywdę, może być więc, w zależności od okoliczności sprawy, zarówno dzień poprzedzający wyrokowanie o zadośćuczynieniu, jak i dzień tego wyrokowania.
2. Roszczenie z tytułu renty obejmuje w istocie utracone dochody – korzyści, które, jak to wynika już z treści art. 361 § 2 in fine k.c., każdorazowo posiadają one charakter hipotetyczny i poszkodowanego, zgodnie z ogólną regułą rozkładu ciężaru dowodu normowaną w art. 6 k.c., obciąża ciężar udowodnienia realnej możliwości ich uzyskania w sytuacji, gdy poszkodowany czynem niedozwolonym nie byłby pozbawiony możliwości świadczenia pracy, usług bądź innego sposobu ich uzyskiwania.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

W wyniku niezapewnienia przez pracodawcę odpowiednich warunków pracy (oświetlenia) doszło do wypadku podczas pracy. powód doznał obrażeń kolan. domagał się 143.544 zł odszkodowania. Wyrokiem Sądu Okręgowego otrzymał 25.000 zł, Sąd Apelacyjny podwyzszył tę kwote do 50.000 zł

Recommended Posts