In Wyrok sądu

Powódka domagała się kwoty 85.000 zł odszkodowania, wyrokiem Sądu Okręgowego otrzymała 15.000 zł, później podwyższono kwotę do 45.000 zł

Z samej istoty szkody niemajątkowej, a więc uszczerbku, który nie przekłada się wprost na określoną wartość majątkową, wynika, że wysokość zadośćuczynienia nie może być oznaczona z taką dokładnością i przy zastosowaniu tych samych kryteriów oceny, co przy wyrównaniu szkody majątkowej. Dał temu wyraz ustawodawca wskazując w art. 445 k.c., ale także w art. 448 k.c., że wysokość przyznanego zadośćuczynienia ma być odpowiednia, zaś samo zasądzenie pozostawione zostało uznaniu sądu, zgodnie z brzmieniem przepisów – sąd może przyznać zadośćuczynienie, co jednak nie oznacza dowolności sądu w tym zakresie. Z tych względów instytucja zadośćuczynienia zaliczana jest do instytucji prawa sądowego, a więc konstrukcji, w której istnieje stosunkowo szeroki zakres uznania sędziowskiego przy określaniu wysokości należnego zadośćuczynienia w okolicznościach faktycznych konkretnego przypadku.


Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

W wyniku wypadku komunikacyjnego 71-letnia powódka doznała obrażeń. Domaga się odszkodowania. Sąd Okręgowy ustalił kwotę odszkodowania na 15.000 zł, powódka wielokrotnie się odwoływała żądając kwoty 85.000 zł, Sąd Apelacyjny podwyższył tę kwotę do 45.000 zł.

Recommended Posts