In Wyrok sądu

Sąd Okręgowy uznał za zasadną kwotę odszkodowania w wysokości powyżej 95.000 zł, Sąd Apelacyjy podtrzymał ten wyrok

1. Jeżeli powód żąda od pozwanego zapłaty określonej kwoty tytułem zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od konkretnej daty – poprzedzającej dzień wyrokowania – to odsetki te powinny być zasądzone zgodnie z żądaniem pozwu, o ile tylko w toku postępowania zostanie wykazane, że dochodzona suma rzeczywiście się powodowi należała tytułem zadośćuczynienia od wskazanego przez niego dnia, że roszczenie takie zostało pozwanemu zgłoszone i istniała wówczas obiektywna możliwość ustalenia okoliczności koniecznych do ustalenia odszkodowania.
2. Przewidziane w przepisie art. 444 § 2 k.c. roszczenie ma charakter kompensacyjny,stanowi formę naprawienia szkody i jego dochodzenie związane jest z ustaleniem szkody, pozostającej w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem sprawczym. Jego celem jest naprawienie szkody wynikającej m.in. ze zwiększonych potrzeb wywołanych czynem niedozwolonym.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

W wyniku wypadku komunikacyjnego powód odniósł poważne obrażenia rzutujące na jego dalsze życie. domagał się od pozwanego zadośćuczynienia w kwocie 170.000 zł. Sąd Okręgowy uznał za zasadne odszkodowanie w wysokości 95.000 zł

Recommended Posts