In Wyrok sądu

Sąd Okręgowy zasądził kwotę odszkodowania 235.000 zł zgodną z roszczeniem powoda. Sąd Apelacyjny podwyższył tę kwotę do 250.000 zł

Określenie wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (art. 445 § 1 k.c.) należy do istotnych uprawnień sądu rozstrzygającego sprawę. Sąd w tym przypadku bierze pod uwagę całokształt okoliczności sprawy co oznacza, iż ustalenie kwoty zadośćuczynienia powinno być dokonane z uwzględnieniem tych wszystkich faktów, które miały wpływ na rozmiar doznanej krzywdy


Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

W dacie wypadku powód miał 30 lat i prowadził działalność gospodarczą. Obecnie niepracuje. Odbył długotrwałe leczenie psychologiczne w związku z leczeniem powypadkowym oraz zaburzeniami adaptacyjnoprzystosowawczymi. Utrzymywał się ze świadczenia ZUS-u. Uznano go za częsciowo niezdolnego do pracy. Leczenie powypadkowe nadal jest kontynuowane

Recommended Posts