In Wyrok sądu

Sąd Okręgowy przyznał kwotę 40.000 zł, Sąd Apelacyjny podwyższył odszkodowanie do żadanej przez powoda kwoty 80.000 zł

Oceniając rozmiar doznanej krzywdy należy wziąć pod uwagę całokształt okoliczności, w tym stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność, czas trwania,
nieodwracalność następstw wypadku tj. kalectwo, oszpecenie, jak również rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiową oraz inne czynniki podobnej natury


Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

W związku z poniesionymi przez powoda obrażeniami na skutek wypadku komunikacyjnego życie powoda uległo znacznej zmianie. Wcześniej prowadził aktywny tryb życia, miał rozpocząć pracę jako mechanik samochodowy. w wyniku wypadku komunikacyjnego ograniczył aktywność

Recommended Posts