In Wyrok sądu

Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powódki: od pozwanego szpitala kwotę 40.000 zł, natomiast od pozwanego ubezpieczyciela kwotę 36 000 zł z zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników zwalnia drugiego z obowiązku zapłaty w zakresie kwoty 36 000 zł.

Odpowiedzialność oparta o naruszenie prawa pacjenta do informacji (art. 19a ust. 1 zw. z art. 19 ust. 1 pkt 3 u.z.o.z.) kształtuje się niezależnie od deliktu wywodzonego z roszczenia o zadośćuczynienie, który jest związany z powstaniem szkody na osobie wywodzonej m.in. popełnieniem błędu medycznego (art. 445 § 1 k.c.).

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Recommended Posts