In Wyrok sądu

W wyniku wypadku komunikacyjnego kobieta poniosła śmierć. rodzina domaga się odszkodowania 80.000 zł, Sąd Okręgowy zasądził 31.000 zł

Uszczerbek niemajątkowy w postaci krzywdy na charakter niewymierny, a ta niewymierność wynika nie tylko z charakteru tego uszczerbku mającego osobisty charakter i odczuwanego indywidualnie, w różny sposób, zależny od cech osobistych każdego pokrzywdzonego składających się na jego konstrukcję psychiczną ale także stąd, że ustawodawca zdecydował się na to aby środkiem jego wyrównywania było niedoskonałe narzędzie z w postaci pieniędzy. Co więcej, zgodnie przyjętymi, w normach stanowiących podstawę przyznawania takich świadczeń jednolitymi uregulowaniami (por. np. art. 445 § 1, 448 i 446 § 4 k.c.), określona ilość środków pieniężnych ma zrealizować kompensacyjną funkcję zadośćuczynienia jednorazowo, w warunkach takich, kiedy z natury rzeczy krzywda rozciąga się w czasie, będąc odczuwaną długo po prawomocnym zakończeniu postępowania przed sądem.


Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Powód był bardzo zżyty z matką. Zawsze pomagała mu i wspierała go. Sprawowała codzienną opiekę nad dziećmi stron. W dacie wypadku matki powód przebywał na urlopie wychowawczym. Pobierał zasiłek wychowawczy. Głównym dochodem rodziny była wówczas pensja żony. Od czasu wypadku powód zmuszony był korzystać z pomocy osób trzecich w opiece nad dziećmi

Recommended Posts