In Wyrok sądu

Pozwany w stanie nietrzeźwości kierował samochodem i nienależycie obserwując jezdnię potrącił kobietę, która wskutek doznanych
urazów zmarła. Sprawca szkody za czyn ten skazany został prawomocnym wyrokiem. Powódka domaga się odszkodowania

Zarzut niewłaściwego określenia wysokości zadośćuczynienia może być uwzględniony wtedy, gdyby nie zostały wzięte pod uwagę wszystkie istotne kryteria wpływające na tę postać kompensaty. Korygowanie przez sąd drugiej instancji zasądzonego zadośćuczynienia może być aktualne wówczas, gdy przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, mających wpływ na jego wysokość, jest ono niewspółmiernie nieodpowiednie, czyli albo rażąco wygórowane, albo rażąco niskie.


Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Zmarła na skutek wypadku była najmłodszym dzieckiem. Powódka z mężem miała zorganizowane i funkcjonujące gospodarstwo rolne. Jej mąż pracował zawodowo i gospodarstwo to prowadzili oboje z pomocą dzieci. zmarła miała objąć to gospodarstwo. Po śmierci córki powódka wyprzedała majątek i przeszła na rentę. Powódka ma nawracającą depresję

Recommended Posts