Zawyżenie kwoty zadośćuczynienia za krzywdę – ACa 1023/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Pojęcie uszczerbku na zdrowiu nie ma wiążącego znaczenia przy szacowaniu wysokości należnego zadośćuczynienia – I ACa 1041/15 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny

Ograniczenie możliwości zarobkowych w wyniku wypadku – I ACa 1028/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny